Το νόημα της Ανάστασης

  Dying is the crack in our boundaries that leads to a new existence Dying is the loss or the changing of those boundaries Stanley Keleman Ο θάνατος είναι η ρογμή στα όρια μας, που οδηγεί σε μια καινούργια ύπαρξη Ο θάνατος είναι η απώλεια ή η αλλαγή αυτών των ορίων Stanley Keleman  

Am I sure ?

The Buddha advised us not to be fooled by what we perceive. He told Subhuti, “Where there is perception, there is deception.”[…]We have to ask ourselves again and again, “Am I sure?” Right Livelihood, The heart of Buddha’s teaching

About Age

Forty is the old age of youth, fifty is the youth of old age. Victor Hugo